wszczęcie mediacji

Jak rozpocząć mediację?

Wszczęcie mediacji

Wyposażeni w wiedzę teoretyczną na temat mediacji dokonaliście wyboru mediatora, do którego skierujecie Waszą sprawę. Kolejnym krokiem jest więc wszczęcie postępowania. O tym jak to zrobić dowiecie się w dzisiejszym wpisie.

Rozpoczęcie postępowania mediacyjnego może odbyć się w dwojaki sposób. A dokładniej mówiąc, z inicjatywy dwóch różnych źródeł. Przepisy dotyczące mediacji zawarte w kodeksie postępowania cywilnego dają takie prawo stronom bezpośrednio zaangażowanym w sporną sytuację oraz sądowi prowadzącemu postępowanie sądowe w sprawie. Od tego kto był inicjatorem mediacji zależy, czy mamy do czynienia z mediacją sądową, czy mediacją umowną.

Mediacja sądowa

Art. 183[8] par. 1 mówi, iż sąd może skierować strony do mediacji na każdym etapie postępowania. Może tego dokonać na podstawie własnej oceny sytuacji lub na wniosek stron. Na mediatora w sprawie może być wybrany mediator wskazanym przez strony. Jeżeli takiego wskazania nie ma, sąd wybiera mediatora z listy mediatorów stałych działających przy właściwym sądzie okręgowym. Skierowanie do mediacji odbywa się na podstawie postanowienia sądu, w którym poza osobą mediatora sąd określa termin na przeprowadzenie mediacji.

Mediacja pozasądowa

Z mediacją umowną, zwaną też pozasądową mamy do czynienia w sytuacji, gdy inicjatywa wszczęcia mediacji wychodzi od stron konfliktu interesów. Wszczęcie mediacji następuje z chwilą doręczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji. Wniosek ten może złożyć jedna ze stron lub dwie strony wspólnie, co jednak ma miejsce niezwykle rzadko. We wniosku wskazuje się strony mediacji i krótko opisuje sporną sytuację. Do wniosku należy dodać załączniki, które mogą pomóc w zrozumieniu przez mediatora sytuacji. Jeden z załączników jest natomiast obligatoryjny. Jest nim potwierdzenie dokonania opłaty wstępnej, którą mediator przeznacza na przygotowanie się i zorganizowanie pierwszego spotkania mediacyjnego.

Zaproszenie do mediacji

Kolejny krok zmierzający do rozpoczęcia postępowania mediacyjnego należy do mediatora. Na podstawie danych kontaktowych przekazanych we wniosku o mediację kieruje on do drugiej strony zaproszenie do udziału w mediacji. Wskazuje w nim między innymi proponowany termin i miejsce przeprowadzenia pierwszego spotkania. 

Jak wiecie już z art. Dlaczego mediacja? udział w mediacji jest dobrowolny, a sama mediacja jest procesem maksymalnie odformalizowanym. Konsekwencją tego jest możliwa sytuacja, w której zaproszenie do mediacji pozostanie bez odpowiedzi. W takiej sytuacji dobrą praktyką jest próba bezpośredniego kontaktu ze strony mediatora w celu uzyskania jednoznacznej deklaracji zapraszanej strony.

Co dalej?

Decyzja strony zapraszanej wpływa bezpośrednio na kolejne etapy mediacji. W przypadku odmowy udziału w postepowaniu mediator sporządza protokół z mediacji. Stwierdza w nim, iż mediacja między stronami nie doszła do skutku i przekazuje go stronie wnoszącej o mediację.

O tym co dzieje się w przypadku akceptacji zaproszenia będzie mogli przeczytać w kolejnej części cyku „7 kroków do porozumienia”. Zapraszam serdecznie.