Wynagrodzenie mediatora

Artykuł 1835. Kodeksu Postępowania Cywilnego stanowi, że mediator ma prawo do wynagrodzenia i zwrotu za wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji, chyba że wyraził zgodę na przeprowadzenie mediacji bez wynagrodzenia.

Wynagrodzenie należne mediatorowi i zwrot wydatków obciążają strony mediacji. Wynagrodzenie mediatora nie jest uzależnione od wyniku postępowania mediacyjnego i należne jest mediatorowi bez względu na sposób zakończenia postępowania mediacyjnego.

Mediacja pozasądowa – umowna

Strona składająca wniosek o mediację zobowiązana jest dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania opłaty wstępnej w wysokości 250,- złotych. Opłata wstępna pokrywa koszty pracy mediatora związane ze zorganizowaniem pierwszego posiedzenia mediacyjnego ( kontakt mediatora z drugą stroną, zachęcenie do udziału w mediacji, przygotowanie i wysłanie zaproszenia do mediacji (w firmie pisemnej lub mailowej), ustalenie w porozumieniu ze stronami dogodnego terminu spotkania, wynajęcie pomieszczenia na spotkanie).

W przypadku nie dojścia do skutku pierwszego posiedzenia opłata stanowi wynagrodzenie mediatora i nie podlega zwrotowi, a w przypadku rozpoczęcia mediacji jest ona zaliczana na poczet wynagrodzenia mediatora.

W postępowaniu mediacyjnym, gdy postępowanie dotyczy praw majątkowych, w którym możliwe jest określenie wartości przedmiotu sporu ( wps ) wynagrodzenie mediatora wynosi:

  • wps do 35.000,- złotych – wynagrodzenie wynosi 250,- zł za jedno posiedzenie mediacyjne ( do 90 minut ), nie więcej niż 600,- zł za całe postępowanie;
  • wps od 35.001,- złotych –  wynagrodzenie wynosi 2% wartości przedmiotu sporu za całe postępowanie mediacyjne.

W postępowaniu mediacyjnym w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się określić oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 250,- złotych za jedno posiedzenie mediacyjne ( do 90 minut ).

Na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym, po zaakceptowaniu warunków mediacji, strony wraz z mediatorem podpisują umowę o mediację, w której wskazane zostanie wynagrodzenie mediatora. Niezwłocznie po podpisaniu umowy mediator wystawia stronom faktury sprzedaży, które strony zobowiązane są opłacić w całości do dnia, na który wyznaczone zostanie kolejne posiedzenie mediacyjne. 

Mediacja sądowa

Wysokość wynagrodzenia mediatora i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r., obowiązujące od dnia 1 lipca 2016 roku.

Wynagrodzenie negocjatora

W przypadku, gdy w procesie negocjacyjnym będę pełnił rolę Twojego konsultanta, na moje wynagrodzenie składać się będą dwie wartości:

  1. iloczyn godzin przepracowanych przy Twojej sprawie i stawki 250,- złotych za godzinę, oraz
  2. określony w umowie o negocjację procent netto od uzyskanej przez Ciebie korzyści majątkowej,

plus zwrot wydatków niezbędnych do przeprowadzenia negocjacji.

Jeżeli zdecydujesz się na zlecenie mi reprezentowania Ciebie w negocjacjach, sposób wyliczenia należnego wynagrodzenia w głównej mierze uzależniony jest od tego, czy w negocjowanej sprawie możliwe jest określenie pieniężnej wartości przedmiotu negocjacji.

Rozliczenie może opierać się na:

  1. iloczynie godzin przepracowanych przy Twojej sprawie i stawki 250,- złotych za godzinę, i/lub
  2. określonym w umowie o negocjację procencie netto od pieniężnej wartości przedmiotu negocjacji, i/lub
  3. uzgodnionej ryczałtowej opłacie,

plus zwrot wydatków niezbędnych do przeprowadzenia negocjacji.