Wynagrodzenie negocjatora

Praca negocjatora rozpoczyna się dużo wcześniej, niż z chwilą wejścia na pierwsze spotkanie negocjacyjne, a kończy się po etapie zbierania informacji zwrotnych. Każdy proces negocjacji różni się w szczegółach od siebie mimo, iż na pierwszy rzut oka wygląda podobnie do innego. 

Między innymi z tego powodu wynagrodzenie negocjatora ustalane jest indywidulanie dla każdego zlecenia na przeprowadzenie negocjacji. Jego wysokość uzgadniania jest wspólnie ze zleceniodawcą i potwierdzana zapisem w umowie. Wysokość wynagrodzenia negocjatora zależna jest od kilku zmiennych, m.in.

  • od wybranego rodzaju współpracy – konsultacje lub reprezentowanie;
  • od tego, czy możliwe jest ustalenie pieniężnej wartości przedmiotu negocjacji;
  • od końcowego efektu negocjacji – czy osiągnięte zostały zakładane cele, czy nie;
  • od dających się określić wydatków niezbędnych do przeprowadzenia negocjacji – np. koszty dojazdów, noclegów, zdobycia informacji (biały wywiad).

PRZECZYTAJ

Bazowy system obliczania wynagrodzenia

W przypadku, gdy w procesie negocjacyjnym będę pełnił rolę Twojego konsultanta, na moje wynagrodzenie składać się będą dwie wartości:

  1. iloczyn godzin przepracowanych przy Twojej sprawie i stawki 250,- złotych za godzinę, oraz
  2. określony w umowie o negocjację procent netto od uzyskanej przez Ciebie korzyści majątkowej,

plus zwrot wydatków niezbędnych do przeprowadzenia negocjacji.

Jeżeli zdecydujesz się na zlecenie mi reprezentowania Ciebie w negocjacjach, sposób wyliczenia należnego wynagrodzenia w głównej mierze uzależniony jest od tego, czy w negocjowanej sprawie możliwe jest określenie pieniężnej wartości przedmiotu negocjacji.

Rozliczenie może opierać się na:

  1. iloczynie godzin przepracowanych przy Twojej sprawie i stawki 250,- złotych za godzinę, i/lub
  2. określonym w umowie o negocjację procencie netto od pieniężnej wartości przedmiotu negocjacji, i/lub
  3. uzgodnionej ryczałtowej opłacie,

plus zwrot wydatków niezbędnych do przeprowadzenia negocjacji.