Polityka prywatności danych osobowych
www.sitandtalk.pl
z dnia 1 maja 2021 roku.

§1.    Tożsamość administratora danych
1.    Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu prowadzonego pod nazwą www.sitandtalk.pl jest Maciej Zawieja, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SEVEN MINDS ZONE Maciej Zawieja, z siedzibą w Zielonej Górze (65-339) przy ulicy Nowej 6a/11, NIP: 929-157-45-19, REGON: 080437683.
2.    Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych, a także ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2.    Stosowane definicje
1.    W niniejszej polityce stosuje się następujące definicje:
a.    Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sitandtalk.pl za pośrednictwem którego Użytkownik może: przeglądać jego zawartość, kontaktować się z Administratorem danych osobowych, umówić się na konsultację lub wizytę,
b.    Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celu i środkach przetwarzania danych, w niniejszej polityce rozumie się przez to: Maciej Zawieja, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SEVEN MINDS ZONE Maciej Zawieja, z siedzibą w Zielonej Górze (65-339) przy ulicy Nowej 6a/11, NIP: 929-157-45-19, REGON: 080437683,
c.    Użytkownik – osoba fizyczna, której dane dotyczą i która korzysta z usług dostępnych w Serwisie,
d.    Cookies – małe pliki, które są pobierane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika, powiązanym z informacjami o sposobie użytkowania Serwisu,
e.    Dane osobowe – wszelkie informacje, które bez nadmiernego czasu i kosztu mogą doprowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, w tym jej dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe.

§3.    Cele przetwarzania danych
1.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a.    wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 pkt 1 lit. b RODO),
b.    udokumentowania wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej (art. 6 pkt 1 lit. f RODO),
c.    udzielania odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych w Serwisie (art. 6 pkt 1 lit. a RODO),
d.    wysyłania informacji handlowych i marketingowych Administratora danych osobowych na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie kontaktu poprzez formularz kontaktowy, za zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 6 pkt 1 lit. a i f RODO),
e.    Dochodzenia praw i roszczeń przez Administratora danych osobowych lub osoba, której dane dotyczą (art. 6 pkt 1 lit. f RODO).
2.    Podanie danych jest niezbędne dla dokonania realizacji zlecenia, wykonania umowy, a także udzielenia odpowiedzi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację usług i kontaktu.

§4.    Sposoby pozyskiwania danych
1.    Dane osobowe Użytkownika gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
a.    wypełnienie formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie,
b.    podanie danych do przygotowania i zawarcia umowy,
c.    podanie danych do wystawienia rachunku lub faktury,
d.    bezpośredni kontakt z Administratorem danych osobowych za pomocą danych teleadresowych dostępnych w Serwisie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.

§5.    Zakres przetwarzania danych
1.    Zakres przetwarzania danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług w zakresie:
a.    złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą danych teleadresowych dostępnych w Serwisie: Imię i Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
b.    przygotowanie i zawarcie umowy: Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, Numer Pesel lub NIP podmiotu,
c.    wystawienia rachunku lub faktury: Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu, Numer Pesel lub NIP podmiotu.

§6.    Okres przetwarzania danych
1.    Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.:
a.    w zakresie zawartej umowy – przez okres jej trwania,
b.    w zakresie wystawionego rachunku lub faktury – przez okres niezbędny do udokumentowania wykonanej umowy lub usługi, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
c.    w zakresie wysłanego zapytania, stanowiącego w myśl RODO wyraźne działanie wyrażające zgodę – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy, pocztą tradycyjną lub droga telefoniczną oraz wynikającą z nich dalszą współpracę,
d.    do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.

§7.    Odbiorcy danych
1.    Dane osobowy Użytkownika mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie Administratora danych osobowych, w szczególności podmiotom w zakresie:
a.    hostingu strony www,
b.    prowadzenia obsługi księgowej,
c.    prowadzenia obsługi biurowej.
2.    Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

§8.    Prawa osób, których dane dotyczą
1.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
a.    prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
b.    prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują Administratora danych osobowych do archiwizacji danych przez określony czas,
c.    prawo do przenoszenia danych, o ile podstawa przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
d.    prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez Administratora danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
e.    prawo do niepodleganiu automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych osobowych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
f.    prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych osobowych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
g.    prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
h.    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej  danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2.    W celu realizacji prawa do kontroli danych osobowych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych:
a.    telefonicznie pod numerem 500 223 265,
b.    mailowo na adres maciej@maciejzawieja.pl,
c.    pocztą tradycyjna na adres siedziby Administrator danych osobowych.

§9.    Polityka cookies
1.    Serwis używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb jego Użytkowników, w szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
2.    Pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy, tj. są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki lub stały. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień.
3.    Dane zawarte w plikach cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.
4.    Serwis wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a.    dostosowania zawartości stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (wyświetlanie dostosowane do potrzeb),
b.    dokonania analiz i statystyk, które dostarcza informacji, w jaki sposób Użytkownik Serwisu korzysta ze stron Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c.    w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.
5.    W celu analizy ruchu na stronach Serwisu, źródła ruchu, jak i optymalizacji działań marketingowych Serwisu na stronie Serwisu zainstalowano usługę Google Analytics, co pozwala na analizę ruchu Użytkownika na stronach Serwisu.
6.    Klikając przycisk ‘Zgoda” w okienku z informacją wykorzystywaniu plików cookies Użytkownik zgadza się na użycie plików cookies w wyżej wymienionych celach.
7.    Użytkownik może w każdej chwili skasować i/lub wyłączyć pliki cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta podczas przeglądania stron Serwisu.
8.    Skasowanie lub wyłączenia plików cookies Serwisu może spowodować trudności lub ograniczoną funkcjonalność niektórych części Serwisu (dotyczy cookies funkcjonalnych).
9.    Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (opcja „pomoc”), z której korzysta do przeglądania stron Serwisu.
10.    Ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawienia przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

§10.    Postanowienia końcowe
1.    Administrator danych osobowych zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą wymagały tego zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób, których dane dotyczą lub inne istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
2.    W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
3.    Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w Serwisie Administratora danych osobowych, dlatego zaleca się Użytkownikom każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi dokumentami.